อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นางสาวสุภาพ สวัสดิ์พาณิชย์
ปลัด อบต.
081 872 6773

นางศุวภาภรณ์ คำหงษา
รองปลัด อบต.
087 945 3149

นางสาวกันจะนา เงินมีศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
081 263 0128

นางสาวหทัยทิพย์ สุวะศรี
นิติกรชำนาญการ
084 514 7876

นางรัตน์ดา จันทะสอน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
089 943 7767

นางโสภิณ จิตไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
085 464 9564

นายการุญ จิตไพศาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
098 664 6259

นางนิตยา ข่าขันมะลี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
084 907 4692

นายพิศาล พิลาภ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
084 418 6967

นายไพรัตน์ สิงห์ยะบุศย์
พนักงานสูบน้ำ(ลป.ถ่ายโอนจากกรมชลประทาน)
099 537 7911

นายไพร สามารถกุล
นักการภารโรง
088 539 8726