อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางเบญญาภา บุญชาโด
ผู้อำนวยการกองคลัง
081 708 7183

นส.เบญจมาภรณ์ วิเศษโวหาร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
082 739 0214

นส.ลำพูน หมุนอุดม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
083 363 8770

- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
043 501759

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
043 501759

นางณัฐติกาญจน์ จิตไพศาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
087 420 0856

นางสาวเดือนเพ็ญ เสริมแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
083 562 0150

นางสาวดวงใจ ศิริบรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
080 413 2046