อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายทรงพล จันทะสอน
ผู้อำนวยการกองช่าง
081 262 8900

นายปฎิวัติ ศิริธารา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
099 552 3356

นายรุ่งชัย โคตะขุน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
082 836 2817

นายพิชญากร ชาดา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
086 248 5700