อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองการศึกษา

นายเนติ โอปาก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
085 007 6319

นายอนุวัตร์ บังลือ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
097 337 3671

นางพิรุณใส สมมาตย์
ครู
081 049 9764

นางวนิดา สามารถกุล
ครู
087 864 7400

น.ส.ลัดดา บุญชมภู
ครู
086 227 5684

นางภิญยะดา มัสมี
ผู้ดูแลเด็ก
087 637 4978

นางสาวกิตติยา เวียงสิมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
086 983 8026