อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นายคุณาวุฒิ วรงค์
ผู้อำนวยการกองส่งสวัสดิการสังคม
086 826 7975

นางสาวสุกัญญา จันทะบุรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
088 496 9957