อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 30 ม.ย. 64 43
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ2564 30 ม.ย. 64 39
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2565 30 ม.ย. 64 37
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 23 ม.ย. 64 45
ประกาศ ปิด-เปิด ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 20 ม.ย. 64 46
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ก.ย. 63 146
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ก.ย. 63 152
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11 ก.ย. 63 145
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(ขยายระยะเวลา) 3 ก.ย. 63 153
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20 ส.ค. 63 219
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 25 มิ.ย. 63 155
คู่มือการชำระภาษี 25 มิ.ย. 63 153
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี งบประมาณ 2562 25 มิ.ย. 63 157
การจัดกิจกรรม Big cleaning Day ครั้งที่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านสวยสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก 10 มิ.ย. 63 184
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 9 มิ.ย. 63 159
โครงการแสดงผลงานการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) 8 มิ.ย. 63 168
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “มินิสระบุศย์”อำเภออาจสามารถ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 160
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 168
โครงการอนุรักษ์บุญทอดเทียน ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 175
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 167
งานตุ้มโฮมเดือน ๔ประเพณีบุญผะเหวด 8 มิ.ย. 63 167
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 4 มิ.ย. 63 174
โครงการแข่งขันกีฬา 4 มิ.ย. 63 164
มอบหน้ากากอนามัยให้ ประชาชนในพื้นที่ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 12 พ.ค. 63 203
ทำความสะอาดและพ่นนำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 12 พ.ค. 63 181
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 27 ม.ค. 63 232
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 27 ม.ค. 63 185
แผนการใช้จ่ายเงินรวม 27 มิ.ย. 62 190
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 มิ.ย. 62 187
ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล 30 พ.ค. 62 196