อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 27 ก.ย. 64 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 22 ก.ย. 64 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 14 ก.ย. 64 12
ประกาศ ปิด-เปิด ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 13 ก.ย. 64 17
มอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 ก.ค. 64 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง การปิด - เปิด ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ด้วยเหตุพิเศษ 21 มิ.ย. 64 64
การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 30 ม.ย. 64 95
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ2564 30 ม.ย. 64 87
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2565 30 ม.ย. 64 88
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 23 ม.ย. 64 98
ประกาศ ปิด-เปิด ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 20 ม.ย. 64 103
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ก.ย. 63 196
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ก.ย. 63 201
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11 ก.ย. 63 190
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(ขยายระยะเวลา) 3 ก.ย. 63 198
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20 ส.ค. 63 286
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 25 มิ.ย. 63 206
คู่มือการชำระภาษี 25 มิ.ย. 63 201
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี งบประมาณ 2562 25 มิ.ย. 63 206
การจัดกิจกรรม Big cleaning Day ครั้งที่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านสวยสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก 10 มิ.ย. 63 234
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 9 มิ.ย. 63 203
โครงการแสดงผลงานการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) 8 มิ.ย. 63 222
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “มินิสระบุศย์”อำเภออาจสามารถ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 218
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 213
โครงการอนุรักษ์บุญทอดเทียน ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 228
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 224
งานตุ้มโฮมเดือน ๔ประเพณีบุญผะเหวด 8 มิ.ย. 63 214
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 4 มิ.ย. 63 226
โครงการแข่งขันกีฬา 4 มิ.ย. 63 213
มอบหน้ากากอนามัยให้ ประชาชนในพื้นที่ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 12 พ.ค. 63 253