อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 พ.ค. 64 29
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 พ.ค. 64 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2564 29 ม.ย. 64 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2564 29 ม.ย. 64 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 29 ม.ย. 64 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 29 ม.ย. 64 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 29 ม.ย. 64 31
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุ 12 มี.ค. 64 70
ไตรมาส 4 3 ต.ค. 62 215
ผลการจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 มิ.ย. 62 183
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 มิ.ย. 62 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านขี้เหล็ก 6 มิ.ย. 62 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนหงษ์ 6 มิ.ย. 62 193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสีดา 6 มิ.ย. 62 187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนค้อ 6 มิ.ย. 62 194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก 6 มิ.ย. 62 175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านจิก 6 มิ.ย. 62 188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) 6 มิ.ย. 62 185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6 มิ.ย. 62 175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ 6 มิ.ย. 62 181
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 22 ม.ย. 62 194
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 พ.ย. 61 185
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 61 186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 1 พ.ย. 61 188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 1 พ.ย. 61 175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 1 พ.ย. 61 186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 พ.ย. 61 204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 พ.ย. 61 177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 1 พ.ย. 61 187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านยางเฌอ 1 พ.ย. 61 181