อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลาง 30 ส.ค. 64 18
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 พ.ค. 64 84
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 พ.ค. 64 85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2564 29 ม.ย. 64 84
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2564 29 ม.ย. 64 85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 29 ม.ย. 64 92
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 29 ม.ย. 64 85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 29 ม.ย. 64 85
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุ 12 มี.ค. 64 124
ไตรมาส 4 3 ต.ค. 62 272
ผลการจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 มิ.ย. 62 233
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 มิ.ย. 62 240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านขี้เหล็ก 6 มิ.ย. 62 245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนหงษ์ 6 มิ.ย. 62 250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสีดา 6 มิ.ย. 62 248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนค้อ 6 มิ.ย. 62 253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก 6 มิ.ย. 62 233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านจิก 6 มิ.ย. 62 243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) 6 มิ.ย. 62 249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6 มิ.ย. 62 235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ 6 มิ.ย. 62 238
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 22 ม.ย. 62 257
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 พ.ย. 61 243
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 61 244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 1 พ.ย. 61 242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 1 พ.ย. 61 229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 1 พ.ย. 61 242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 พ.ย. 61 259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 พ.ย. 61 227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 1 พ.ย. 61 251