อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 12 พ.ค. 64 36
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 29 ม.ย. 64 50
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563 23 ม.ย. 64 61
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 9 ก.ค. 63 199
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 16 มิ.ย. 63 205
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 11 พ.ค. 63 297
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 11 พ.ค. 63 213
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 11 พ.ค. 63 214
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 11 พ.ค. 63 248
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ค. 63 232
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 11 พ.ค. 63 249
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 11 พ.ค. 63 225
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 11 พ.ค. 63 220
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 11 พ.ค. 63 234
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 11 พ.ค. 63 244