อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 12 พ.ค. 64 94
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 29 ม.ย. 64 113
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563 23 ม.ย. 64 124
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 9 ก.ค. 63 262
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 16 มิ.ย. 63 268
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 11 พ.ค. 63 364
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 11 พ.ค. 63 279
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 11 พ.ค. 63 287
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 11 พ.ค. 63 317
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ค. 63 297
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 11 พ.ค. 63 311
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 11 พ.ค. 63 283
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 11 พ.ค. 63 277
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 11 พ.ค. 63 301
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 11 พ.ค. 63 310