อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายสำลี ศิริเวช
ประธานสภาอบต.ขี้เหล็ก

นางนัฐิยาพร ดวงประทุม
รองประธานสภาอบต.ขี้เหล็ก

นางพงศักดิ์ สามารถกุล
เลขานุการสภา อบต.ขี้เหล็ก

นายไหม จันทะบุรม
ส.อบต.หมูที่ 1

นายน้อย เสนานาม
ส.อบต.หมูที่ 1

นายวิชัย จักษุแจ้ง
ส.อบต.หมูที่ 2

นางทองม้วน ไชยมีสุข
ส.อบต.หมูที่ 2

นายล้ำ ไชยเสนา
ส.อบต.หมูที่ 3

นายวัจรินทร์ ไตรวงษา
ส.อบต.หมูที่ 3

นายพงษ์ศักดิ์ วรรณสุทธิ์
ส.อบต.หมูที่ 4

นายจรัส ขันรักษา
ส.อบต.หมูที่ 5

นายสุทัศน์ สมบูรณ์พันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายถวิล นามสม
ส.อบต.หมูที่ 6

นายบุญฬุ วรรณสุทธิ์
ส.อบต.หมูที่ 7

นายศิริชัย ศิริราญ
ส.อบต.หมูที่ 7

นายสำลี นนท์พาลี
ส.อบต.หมูที่ 8

นางสาวเข็มทอง วรนาม
ส.อบต.หมูที่ 9

นางสาวอารีรัตน์ โคชารี
ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายอำนวย มีมานะ
ส.อบต.หมูที่ 11

นายธนดล ใสยิ่ง
ส.อบต.หมูที่ 11

นายเคน สุบิน
ส.อบต.หมูที่ 12

นายนิยม ทาอ้อ
ส.อบต.หมูที่ 12