อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
การออกสำรวจบ้านคนพิการเพื่อขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ

ในวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้ออกสำรวจบ้านคนพิการเพื่อข... วันที่ 21 ก.ย. 64 (ดูู 4)

การมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมปี สกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคร... วันที่ 16 ก.ย. 64 (ดูู 8)

โครงการชุมชนดีวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

... วันที่ 26 ส.ค. 64 (ดูู 19)

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563

... วันที่ 26 ส.ค. 64 (ดูู 17)

โครงการอนุรักษ์บุญทอดเทียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

... วันที่ 26 ส.ค. 64 (ดูู 17)

โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพผู้พิการ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้จัดทำโครง... วันที่ 9 ก.ค. 63 (ดูู 199)

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำป... วันที่ 9 ก.ค. 63 (ดูู 450)

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 904 วปร. พื้นที่ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 9 ก.ค. 63 (ดูู 199)

การให้บริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์มีสุของค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ปีงบประมาณ 2562

การให้บริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยอาสาสมัครศูนย์มีสุข องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ประจำปีง... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 410)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562... วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ดูู 194)

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำที่นอนเพื่อป้องกันแผลกดทับและผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไต

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำที่นอนเพื่อป้องกันแผลกดทับและผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไต... วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ดูู 180)

โครงการเวทีประชาชนรวมพลังความคิด เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

โครงการเวทีประชาชนรวมพลังความคิด เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ... วันที่ 2 พ.ย. 61 (ดูู 469)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561

... วันที่ 1 พ.ย. 61 (ดูู 437)

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2561

... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 487)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการแข่งขันกีฬาอำเภออาจสามารถ ปี2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการแข่งขันกีฬาอำเภออาจสามารถ ปี2561 ปีนี้ ตำบลขี้เหล็กรับรางวัลขนะเลิศ... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 443)

โครงการชุมชนดีวิถีพุทธ

ครั้งที่3 วันที่26ส.ค.61 ณ วัดกลางขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก จัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็ก ร่วมกับองค์กา... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 368)

โครงการประเพณีบุญทอดเทียนประจำปี2561

โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียน ประจำปี พ.ศ. 2559 ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ วัดกลางขี้เหล็... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 394)

โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพและปรองดองสมานฉันท์ ขี้เหล็กเกมส์ ครั้งที่20/2561 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านยางเฌอ

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและปรองดองสมานฉันท์ “ขี้เหล็กเกมส์”ครั้งที่ 20/2561 ประจำปี 2561 ระหว่างว... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 443)

โครงการหมู่บ้านสวยสะอาดปราศจากไข้เลือดออก

โครงการหมู่บ้านสวยสะอาดปราศจากไข้เลือดออก โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 483)

รับรางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น อปท. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา

อบต.ขี้เหล็ก ได้รับรางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น อปท. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา จากผลงาน โคร... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 473)