อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพผู้พิการ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้จัดทำโครง... วันที่ 9 ก.ค. 63 (ดูู 148)

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำป... วันที่ 9 ก.ค. 63 (ดูู 343)

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 904 วปร. พื้นที่ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 9 ก.ค. 63 (ดูู 151)

การให้บริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์มีสุของค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ปีงบประมาณ 2562

การให้บริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยอาสาสมัครศูนย์มีสุข องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ประจำปีง... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 310)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562... วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ดูู 148)

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำที่นอนเพื่อป้องกันแผลกดทับและผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไต

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำที่นอนเพื่อป้องกันแผลกดทับและผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไต... วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ดูู 140)

โครงการเวทีประชาชนรวมพลังความคิด เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

โครงการเวทีประชาชนรวมพลังความคิด เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ... วันที่ 2 พ.ย. 61 (ดูู 411)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561

... วันที่ 1 พ.ย. 61 (ดูู 376)

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2561

... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 429)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการแข่งขันกีฬาอำเภออาจสามารถ ปี2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการแข่งขันกีฬาอำเภออาจสามารถ ปี2561 ปีนี้ ตำบลขี้เหล็กรับรางวัลขนะเลิศ... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 378)

โครงการชุมชนดีวิถีพุทธ

ครั้งที่3 วันที่26ส.ค.61 ณ วัดกลางขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก จัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็ก ร่วมกับองค์กา... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 317)

โครงการประเพณีบุญทอดเทียนประจำปี2561

โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียน ประจำปี พ.ศ. 2559 ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ วัดกลางขี้เหล็... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 332)

โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพและปรองดองสมานฉันท์ ขี้เหล็กเกมส์ ครั้งที่20/2561 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านยางเฌอ

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและปรองดองสมานฉันท์ “ขี้เหล็กเกมส์”ครั้งที่ 20/2561 ประจำปี 2561 ระหว่างว... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 346)

โครงการหมู่บ้านสวยสะอาดปราศจากไข้เลือดออก

โครงการหมู่บ้านสวยสะอาดปราศจากไข้เลือดออก โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 431)

รับรางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น อปท. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา

อบต.ขี้เหล็ก ได้รับรางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น อปท. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา จากผลงาน โคร... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 420)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 396)

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ อบต.ขี้เหล็ก

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ อบต.ขี้เหล็ก... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 562)

กิจกรรมปลูกดาวเรือง

กิจกรรมปลูกดาวเรือง... วันที่ 31 ต.ค. 60 (ดูู 356)

โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง สายบ้านจิก-บ้านขี้เหล็ก

"โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง สายบ้านจิก-บ้านขี้เหล็ก" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย สะดวกสบายในก... วันที่ 12 ต.ค. 60 (ดูู 456)

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2561

ตัวแทนทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก... วันที่ 12 ต.ค. 60 (ดูู 384)