อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองส่งเสริมการเกษตร

นางวรรณพร สุนทรวัฒน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
085 008 6330

นายชุมพล สุทธวา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
083 661 8034

นายนพพร เสนานาม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
080 186 1329